Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van L’eau Vive BV, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zullen door ons op verzoek worden toegezonden.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van L’eau Vive BV worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door L’eau Vive ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. De overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door L’eau Vive. L’eau Vive is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt L’eau Vive dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling. 

2. Prijzen/Aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen van L’eau Vive BV zijn vrijblijvend en L’eau Vive BV behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Alle prijzen zijn vermeld in euro`s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten en opties. 
2.3 Sale artikelen mogen niet geruild of geretourneerd worden. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op korting als er een Sale tag kledinghanger aan een verkeerd item hangt. 

3. Retourzendingen
3.1 Alle artikelen kunnen binnen 14 dagen na ontvangst zonder opgaaf van redenen worden geretourneerd. Na een retourmelding heeft u 14 dagen om het product retour te sturen. Het door u reeds betaalde bedrag zal in dat geval binnen 14 dagen gerestitueerd worden. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de artikelen in ongeschonden staat en indien redelijkerwijs mogelijk in de originele verpakking bij L’eau Vive BV worden afgeleverd. Dit conform de Wet Verkoop op Afstand. Indien dit aspect niet in acht wordt genomen kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken. De verzendkosten zijn voor uw rekening. 

3.2 U bent verplicht te controleren of de bij u thuis bezorgde artikelen voldoen aan de bestelling. Indien dit niet het geval is dan kunt u dit binnen 7 dagen melden per e-mail aan L’eau Vive onder vermelding van het en een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet. L’eau Vive zal het artikel vervangen of uw betaling ongedaan maken indien is aangetoond dat u het artikel niet accepteert op gegronde redenen.

3.3 In het uitzonderlijke geval dat u een artikel wordt toegezonden dat niet voldoet aan de bestelling dan behoudt L’eau Vive zich het recht voor het artikel te vervangen door een nieuw exemplaar, het betaalde bedrag te retourneren of in de vorm van een online voucher. L’eau Vive neemt in dit geval de retour verzendkosten voor haar rekening.

3.4 Indien u iets terug stuurt, volg dan deze stappen:
• Bewaar uw verzendbewijs van de retourzending, dit is uw garantie;
• Het retouradres is: L’eau Vive Retouren, Nieuwstraat 8, 3141AA te Maassluis;
• Voeg een compleet ingevuld retourformulier erbij in;
• Verwijder alle overige oude barcodes van de envelop/doos voor het verzenden;
• Verpak de artikelen dusdanig dat beschadiging wordt vermeden.

3.5 Er zal alleen worden teruggestort op de originele rekening, die ook werd gebruikt om de bestelling te betalen.

3.6 Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd. 

3.7 Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor te veel aangeschafte/betaalde retourlabels. 

4. Betalingen
4.1 Betalingen geschieden via iDeal. Bestellingen kunnen tevens opgehaald worden bij L’eau Vive, Zuidvliet 9, 3142 AL Maassluis. 

5. Levering
De door L’eau Vive opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van genoemde leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding. Indien echter de leveringstermijn de termijn van 30 dagen overschrijdt bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Reeds geïnde bedragen zullen in dat geval binnen 30 dagen door L’eau Vive worden teruggestort.

6. Eigendomsvoorbehoud 
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan L’eau Vive verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

7. Garantie
De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen of repareren. Als een product niet kan worden gerepareerd of als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag. Het is ook mogelijk dat u de producten behoudt en een gedeelte van het aankoopbedrag retour ontvangt. Mocht er schade zijn ontstaan door het product dan is de vergoeding voor de geleden schade is nooit hoger dan het aankoopbedrag plus de retourkosten van het product. 

8. Elektronische communicatie en bewijs
8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en L’eau Vive (dan wel door u ingeschakelde derden), is L’eau Vive niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van L’eau Vive.
8.2 De administratie van L’eau Vive geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met u in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

9. Overmacht
9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft L’eau Vive geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat L’eau Vive gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan L’eau Vive kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

10. Diversen
10.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met L’eau Vive in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door L’eau Vive vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
10.2 L’eau Vive is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

11. Klachten
Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar [email protected]. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.